sobota, 3 marca 2018


W roku 2018 mijają trzy i pół dekady sztuki niezależnej w Gdańsku, w Trójmieście – z perspektywy fundacji TNS.


Taka perspektywa czasowa związana jest z aktywnością Marka Rogulskiego - inicjatora fundacji Tysiąc Najjaśniejszych Słońc - podjętą jeszcze na początku lat 80-tych,. Choć fundacja powstała w maju 1992 roku to jej powstanie poprzedzało dziesięć lat aktywności Rogulskiego, zapoczątkowanych z jednej strony reakcją na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce a z drugiej fascynacją prehistorią, antropologią. 

Marek Rogulski. Hiperbola. 2015 PGS Sopot, all rights reserved, Marek Zygmunt, tns

Oprócz przestrzeni publicznej to właśnie ciągnące się wokół Gdańska moreny polodowcowe były obszarem akcji, interwencji i wycieczek polaryzujących uwagę na zagadnienia odnoszące się do ewolucji homo sapiens i historii migracji w świecie jak i na terenach Europy i Pomorza.

Marek Rogulski. Lata 80te. Katalog Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. 2015, all rights reserved. tns foundation

Połowa lat 80tych to także współpraca z formacją Tot Art oraz od roku 1989 z Galerią Wyspa. Przede wszystkim jednak własne inicjatywy podejmowane z innymi młodymi artystami – powstanie grupy Pampers Maxi w roku 1989 ( Sławek Góra, Robert Kaja, Sławomir Laskowski, Marek Rogulski), Ziemia Mindel Wurm w roku 1990 (Marek Rogulski, Piotr Wyrzykowski) oraz powstanie Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Społecznych w roku 1990 (Andrzej Awsiej, Krzysztof Galiński, Krzysztof Figiel, Piotr Pawliszcze, Marek Rogulski) i galerii C 14 (Andrzej Awsiej, Joanna Kabala, Marek Rogulski).
Marek Rogulski. Ewolucja działań fundacji TNS.  KIS, galeria C14, Autodafe/ Otwarte Atelier, Spiż 7.  all rights reserved. tns foundation

 Równolegle nastąpiło powołanie fundacji TNS w maju 1992 (Adam Gajda, Marek Lewandowski, Marek Rogulski) a następnie współtworzenie Fundacji Otwarte Atelier w lipcu 1992 (Andrzej Awsiej, Grzegorz Klaman, Marek Rogulski, Zbigniew Sajnóg) w dawnej Łaźni miejskiej i ponad roczna działalność tam Galerii Auto da fe w latach 1993/94 (TNS / Marek Rogulski). Po upadku tego projektu w oparciu o TNS w roku 1995 powstała galeria Spichrz 7 / Spiż7 na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Po wieloletnim procesie działań o charakterze performatywnym, podkreślającym rzeczywisty transformacyjny charakter inicjatyw fundacji TNS w latach 1999/ 2000 w galerii Spiż7 miała miejsce odsłona projektu „Poza Postmodernizm”. Proponuje się daleko idące przewartościowania współczesnego światopoglądu, teorii i praktyki w obszarze sztuki. 

Marek Rogulski.  Projekt Poza Postmodernizm. katalog Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. 2015, all rights reserved. tns foundation

„Kontekstualizm abstrakcyjny” i „Nowy Totalizm” (2011) jako pojęcia wygenerowane w ramach tego projektu wyznaczyły kierunek myśli i praktyki artystycznej, intelektualnej i społecznej w perspektywie transpersonalnej. Towarzyszyły temu próby opisania rzeczywistości sztuki postkonceptualnej począwszy od lat 70tych XX wieku. Pełna perspektywa sztuki niezależnej w Trójmieście sięga bowiem czterech dekad począwszy od inicjatyw Leszka Brogowskiego, Witosława Czerwonki, Adama Harasa, Jerzego Ostrogórskiego, W roku 2012 w ramach projektu „Producenci kontekstów w obliczu przemian” fundacja TNS jako pierwsza dokonała próby zakreślenia horyzontu historycznego inicjatyw niezależnych w obszarze sztuki współczesnej w Trójmieście. W roku 2015 Galeria Spiż7 zmuszona była zakończyć działalność na Wyspie Spichrzów aby z początkiem roku 2017 reaktywować się w ramach Instytutu Cybernetyki Sztuki (ICS) w Gdańsku Osowie. 

Marek Rogulski, projekt badawczy Eurasia. Galeria Spiż 7, 2012.  all rights reserved. tns foundation

W międzyczasie galeria podtrzymywała tradycję swych działań w obszarze moren polodowcowych. W ICS realizowane są projekty fundacji TNS: „Virtual”, „Kultura jako układ współrzędnych”, oraz Marka Rogulskiego, pt: „Engram i struktura dyssypatywna”. 

ICS/ TNS. 2017. Gdańsk Osowa.

W oparciu o fundację TNS rozwija się scena performansu i współczesnej muzyki improwizowanej. W oparciu o TNS i ICS wygenerowana została koncepcja MuesseuM.


Marek Rogulski. Mueseum, koncepcja MUESSEUM_ quantum collapse. 2017, all rights reserved.


Opracowanie: fundacja TNS, 2018, all rights reserved.

piątek, 2 lutego 2018

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia wydało kolejną publikację autorstwa Pawła Konja Konnaka, pt: Explozja Zlewu, vol 2. Książka traktuje między innymi o dokonaniach trójmiejskich artystów i galerii od połowy lat 80-tych do chwili obecnej.
Wydawca: CSW Łaźnia, Gdańsk, 2017.
22cm x 29cm, oprawa twarda.


W książce pośród opisów niezliczonych przygód autora książki pojawiają się informacje   o aktywności Galerii Spiż 7 i realizowanych w niej projektach wystawienniczych
Marek Rogulski. Holo-gram 3D, Blind spot research project, Galeria Spiż 7, 2014

a także aktywności Marka Rogulskiego i fundacji TNS w trakcie opracowywania koncepcji powstania Instytutu Cybernetki Sztuki w Gdańsku Osowie w roku 2015/ 2016
Marek Rogulski, Supresja i Apostroph'y w GGM, Gdańsk,2016, oraz Hiperbola. Kwadrat, koło, trójkąt podniesione do potęgi n-tej. PGS Sopot, 2015

Marek Rogulski. Totalizator, ujeżdżanie rzeźby, CSW, 2009,  Łaźnia oraz Holo-gram 3D. Blind spot research project, Galeria Spiż 7, 2014.

tns

piątek, 19 stycznia 2018

Programowanie a samoorganizacja. 
Projekt S.A.S. z perspektywy Instytutu Cybernetyki Sztuki.-
prezentacja Marka Rogulskiego na konferencji naukowej pt: niECH(!) żyje SZTUKA?
18 stycznia 2018. 


Prezentacja nawiązała do zagadnień związanych z organizacją i koncepcjami wielkich przeglądów sztuki światowej. W odniesieniu do Biennale w Wenecji i festiwalu Documenta w Kassel, Marek Rogulski omówił szereg aspektów zagadnienia oraz zarysował problematykę projektu wystawowego S.A.S. przygotowywanego wraz z Piotrem Szwabe w oparciu o fundację TNS i ICS.
PROGRAMOWANIE A SAMOORGANIZACJA.
Projekt S.A.S. z perspektywy Instytutu Cybernetyki Sztuki.

/.../ Wobec siły bezwładu kontekstu społecznego nieuchronnym jest to, że sztuka staje się integralnie włączona w różne aspekty sporu o charakterze politycznym i społecznym. W istocie jednak pogląd taki nie uwzględnia rzeczywistej mocy sprawczej sztuki. Ta rzeczywista moc nie zasadza się na fakcie opowiedzenia się za jakąś słuszną racją którejś ze stron sporu politycznego - wszak inteligentnych propozycji ze strony naukowców, teoretyków i badaczy nie brakuje - ale na domniemaniu, że sztuka jako taka - “sama jest stroną”.Programowanie to inaczej projekty zorientowane na osiąganie celu - czy ma być nimi przemiana społeczna, polityczna czy nowa koncepcja dzieła sztuki - zakładają realizację i spełnianie się w czasie. Spełnianie do którego się dąży świadomie. Poczynione założenia już na wstępie zakładają jakieś rezultaty odpowiadające jakimś choćby mglistym oczekiwaniom


Samoorganizacja z kolei odwołuje się do dynamiki procesu, który bardzo umownie możemy nazwać procesem nieświadomym. Będącym poza kontrolą świadomości, - samo “toczenie się” procesu jest istotą rzeczy a nie osiąganie jakiegoś celu. Fakt, że toczy się jednak jakiś proces i że informacje o nim przenikają do świadomości również wskazuje na “coś”, ku czemu ten proces jednak zmierza. To “coś” może jednak znaczyć coś zupełnie innego niż “coś” znaczy dla świadomości.

Ta pozorna bezcelowość dynamicznego, fluktuacyjnego “ukrytego” procesu może prowadzić do rezultatów innych niż działanie z góry zaprogramowane na “osiąganie celu”.W tym sensie, opierając się na tym wybranym przykładzie mówię o tym, że “sztuka sama w sobie jest stroną”, choć oczywiście nie da się jej wypreparować z całego szerokiego wachlarza kontekstów i uwarunkowań.
Marek Rogulski. fragment prezentacji. all rights reserved tns


prof. Paweł Możdżyński  - Biennale w Wenecji: święto i późnokapitalistyczny event.KONFERENCJA NAUKOWA
niECH(!) żyje SZTUKA?
Diagnoza współczesnego świata sztuki w perspektywie Biennale Weneckiego;
Organizator:MINoS ASP Gdańsk
Termin i miejsce:18 stycznia 2018 roku (czwartek) , godz. 11-17, audytorium ASP
Idea:Perspektywa 57. edycji Biennale Sztuki w Wenecji pt. VIVA ARTE VIVA; (2017) prowokuje do prób diagnozy współczesnego świata sztuki. Ekspozycje dają wgląd zarówno w globalny art world, jak również pozwalają na przyjrzenie się lokalnym (narodowym) reprezentacjom artystycznym. Konferencja, w kontekście biennalowych prezentacji, ma na celu retrospekcję współczesnego świata sztuki, diagnozę jego reprezentatywności ekspozycyjnej, analizę aktualnych (globalnych i lokalnych)
trendów i zjawisk artystycznych jak również diagnozę strategii i mechanizmów kuratorskich, wystawienniczych, edukacyjnych oraz rynkowych .
Cele szczegółowe:
analiza aktualnych trendów, zjawisk i mediów artystycznych;
analiza obecnej geografii artystycznej w perspektywie wielkich wystaw sztuki współczesnej;
diagnoza współczesnych strategii kuratorskich i mechanizmów organizacji wystaw;
diagnoza współczesnych trendów w wystawiennictwie artystycznym;
diagnoza aktualnej krytyki artystycznej w perspektywie globalnej i lokalnej;
diagnoza aspektu edukacyjno-popularyzacyjnego ekspozycji  czasowych;
diagnoza systemu promocji i mechanizmów lobbingu artystycznego we współczesnym świecie sztuki;
diagnoza aktualnego rynku sztuki współczesnej;


prognoza dla współczesnego świata sztuki z perspektywy Biennale.

Uczestnicy:
 Anna Bem-Borucka (MINoS ASP Gdańsk), Hubert Bilewicz (MINoS ASP Gdańsk, Instytut Historii Sztuki UG), Izabela Florkowska (MINoS ASP Gdańsk), Irina Gavrash (Instytut Historii Sztuki UG; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Dorota Grubba (MINoS ASP Gdańsk; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Dora Hara-Antoszkiewicz (Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce ASP Gdańsk), Andrzej Karolewicz (artysta rzeźbiarz, Gdańsk),Bogna Łakomska (MINoS ASP Gdańsk, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Paweł Możdżyński (Pracownia Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), Bożena Paczoska (MINoS ASP Gdańsk), Marek Rogulski (Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc, Instytut Cybernetyki Sztuki, Gdańsk),Iwona Teodorczuk-Możdżyńska (Przestrzeń Wieloplastyczna, Warszawa), Agnieszka Wołodźko (Fundacja „Kultury ponad kulturą”, Gdańsk), Marek Wołodźko (Fundacja „Kultury ponad kulturą”, Gdańsk)
Organizator: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce ASP w GdańskuKoordynatorzy merytoryczni i organizacyjni: dr Hubert Bilewicz i dr Dorota Grubba 
ICS - rysunek performatywny. 2018

Styczeń 2018. Warsztaty studentów ASP w ICS. Prowadzący: dr. Mateusz Pęk.
Studenci Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych, prowadzonej 
przez dr.hab. Arkadiusza Sylwestrowicza.
czwartek, 28 września 2017

niedziela, 3 września 2017

MUESSEUM – dwie strzałki czasu i pół.
(MUESSEUM - Palindrom)

wystawa Marka Rogulskiego w ICS_ MUESSEUM – dwie strzałki czasu i pół.

Aktualnie mija 20 lat działalności galerii Spiż 7 oraz 25 lat działań organizatora - Fundacji TNS - jednej z pierwszych w Gdańsku fundacji o profilu artystyczno-społecznym.


Projekt MUESSEUM – dwie strzałki czasu i pół koncentruje się na problemie tworzenia się wiedzy i jej utrwalania w systemie wymiany energii.

Wystawa jest pytaniem o funkcję rzeźby w procesie konstytuowania się wiedzy o instytucjach, wiedzy o kulturze i o sztuce. Istotnym wizualnie elementem instalacji są podpory stalowe stanowiące swoisty system równoważni dla sił fizycznych wynikających z relacji pomiędzy częściami składowymi. W tym ujęciu chodzi o narrację związaną z historią sztuki rozumianą jako proces montowania klatek różnych „filmów”. Przeskalowane formy projektorów naświetlają niejako te tworzące się filmy na temat historii, ludzkich starań i pomyłek. 

Filmy, w których „wspinaczka” po elementach utrwalonych śladów pamięciowych splata się z odpadami towarzyszącymi ich „produkcji” oraz środkami spożywczymi niezbędnymi w procesie dostarczania energii badaczom i artystom - rozumianym tu jako organizmy żywe dla których funkcjonowania niezbędne jest dostarczanie energii.
Pytanie o to jak konstruujemy nasze wyobrażenia na temat tego czym jest wiedza i czym jest sztuka jest równie istotne jak środki artystyczne zaangażowane w postawienie tego pytania. Paradoks metodologiczny wiedzy i sztuki wybrzmiewa z zderzeniu się ludzkiego pragnienia bycia wszechwiedzącym a niemożliwością jego realizacji: Sytuujące się pozornie na przeciwstawnych biegunach stwierdzenia „Jestem Bogiem” i „Jestem Kłamcą” są stwierdzeniami paradoksalnymi - zarazem fałszywymi jak i prawdziwymi.
Stany „bycia” i „niebycia” są wyzwaniem intelektualnym związanym już z badaniem zjawisk fizycznych na poziomie subatomowym – falowo-korpuskularnym.
Kluczowym pojęciem wywodzącym się z tej sfery nauki jest „Prawdopodobieństwo”. Podkreśla się rolę obserwatora; to akt uwagi zewnętrznego obserwatora sprawia, iż któryś z wariantów staje się możliwy. ( fenomen tzw: Kota Schrödingera w fizyce kwantowej).
Fakt, iż wszyscy, jak nam się wydaje widzimy to samo, jest wynikiem testów sprawdzalności doświadczeń zmysłowych oraz interpretacji nałożonej na obraz tworzący się w mózgu.
Ten namysł nad relacjami ma mieć swoje dalsze konsekwencje. Stalowe elementy podpór i kratownic zostaną w dalszym etapie zmontowane w bramę rzeczywistego MUESSEUM, które tworzę w oparciu o fundację TNS i w ramach Instytutu Cybernetyki Sztuki w Gdańsku Osowie na ul. Komandorska 26.
Jest to zatem postawienie pytania o moc sprawczą działania artystycznego. Planowane dosłowne wmontowanie rzeźbiarskich elementów instalacji w konstrukcję fizycznego MUESSEUM w Gdańsku każe szerzej spojrzeć na instalację artystyczną realizowaną w przestrzeni Oranżerii. Jej powstanie nie jest już tylko intelektualno-artystyczną aberracją czy też badawczym namysłem, ale funduje fizyczną tkankę pod koncept i budynek MUESSEUM w Gdańsku. 

Taka rzeźba to nie tylko artefakt przeznaczony do oglądania, to nie tylko artefakt i fantom sytuacyjno-relacyjny przeznaczony do kształtowania wyobraźni relacji międzyludzkich ale także fizyczny, realny konstrukt instytucji mającej archiwizować i programować świadomość sztuki w przestrzeni społecznej. 


To „wymuszenie” aktem woli jednej z opcji zawartej w sensie Prawdopodobieństwa – symboliczne i realne ożywienie „kota Schroedingera” aktem uwagi skoncentrowanym na idei MUESSEUM.

Marek Rogulus Rogulski. all rights reserved. TNS. 2017
MuzeoMol w ICS

26 sierpnia 2017 nastąpiło otwarcie dwóch nowych wystaw w tym MuzeoMol.

Bartek Nowak. instalacja, wystawa MuzeoMol

INSTYTUT CYBERNETYKI SZTUKI to nowe miejsce sztuki w Gdańsku - działa od stycznia 2017 w dzielnicy Gdańsk Osowa po przeprowadzce galerii Spiż 7 z Wyspy Spichrzów w Gdańsku  http://tns.art.pl/spiz7/index_spiz7.htm 
Aktualnie mija 20 lat działalności galerii Spiż 7 oraz 25 lat działań organizatora - Fundacji TNS - jednej z pierwszych w Gdańsku fundacji o profilu artystyczno-społecznym.

Marek Rogulski.  fundacja TNS, wystawa MuzeoMol

"MuzeoMol" - zbiorowa wystawa sztuki współczesnej i koncert swobodnej muzyki improwizowanej  z udziałem kilkunastu artystów. Wystawa jest namysłem na temat uwarunkowań funkcjonowania instytucji sztuki. 
Artur Gogołkiewicz. Aberracja kierunek instytucja.

Porusza problem konstytuowania się schematów świata sztuki i sposobów działania instytucji i artystów w realiach wolnego rynku jak i zachwiania światowego bezpieczeństwa energetycznego. Podnosi temat nadawania statusu dzieł sztuki w rzeczywistości tyleż ideologicznej, co politycznej.
Mateusz Pęk. Wideo pt. Niewidzialni. 14 Documenta Kassel.


W swym rozważaniu artyści sięgają zarówno do założeń XX wiecznej awangardy jak i instytucjonalnej teorii sztuki, sieci cyberprzestrzeni jak i koncepcji "postmodernistycznych równoległości". 
Agata Nowosielska. Przejście, wnętrze. obraz. wystawa MuzeoMol


Tytułowy MuzeoMol niejako pożera samego siebie, drążąc konary „świata sztuki” niejako od środka. 

Michał Brzeziński. Praca TLT. wystawa MuzeoMol


Marek Rogulski. instalacja, pt Tbh...

Filip Ignatowicz. Wideo Asymilacja, wystawa MuzeoMol w ICS i Spiż 7

Marek Rogulski. instalacja, pt. Opakowanie. 

Jarosław Bauć. Wielcy malarze_Artur Nacht Samborski.

Tomasz Kopcewicz z cyklu The trip. obraz.